Kostakiev Consult & Partner   Начало > Практика > Недвижими имоти
  


Недвижими имоти

Ние предоставяме  комплексно правно обслужване чрез Набявяне и изготвяне на цялата необходима документация за извършване на:

 

  Сделки с недвижими имоти– покупко – продажба, отдаване под наем, замяна, дарение, делба, договор за гледане и издръжка, ипотека

  Вещно – правен статус на недвижимия имот - проверки за произхода на собствеността върху имота, наличие на ипотечни тежести, както и всички други проучвания, небходими, за да гарантират сигурността на клиента по извършването на сделката

  Предварителни договори за покупко-продажба на недвижим имот и обявяването им за окончателни по съдебен ред

  Издаване на разрешителни и узаконяване на извършени преустройства и строежи на недвижими имоти

  Искове при спор за право на собственост, възстановяване на отнето владение

  Учредяване право на строеж

  Извършване на обстоятелствена проверка за придобиване на собственост по давностно владение

  Управление на недвижими имоти


Kostakiev Consult & Partners © 2005 Click it!