Kostakiev Consult & Partner   Начало > Практика > За бизнеса
  


За бизнеса

Ние предлагаме на своите клиенти, занимаващи се с търговска дейност,  комплексно правно обслужване в областта на търговското и корпоративно право чрез предоставяне на правна помощ, консултации, участие в преговори за изготвяне на споразумения  и извършване на процесуално представителство пред съд и/ или арбитражни дела при реализацията и извършването на: 

Регистрирация и пререгистрация  на търговски дружества

Вписване на промени в обстоятелствата на търговеца

Преобразуване на търговски дружества - вливане, сливане, разделяне и отделяне на търговско предприятие

Покупко-продажба на търговско предприятие

Изготвяне на договори и документи свързани с ежедневната практика на търговеца

Търговски сделки

Консултиране в областта на трудовоправните отношения на търговеца с неговите работници и служители и изготвяне на пакет документи свързани с трудовите правоотношения

Други въпроси на търговското правоKostakiev Consult & Partners © 2005 Click it!